somewhere in... blog
x
ফোনেটিক ইউনিজয় বিজয়

আপনার সমস্যা জানানোর আগে আমাদের সাধারণ প্রশ্ন উত্তর খুঁজে দেখুন । হয়তোবা আপনার প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে

আপনার সমস্যা / মতামত জানান:

Shore O Shore A Hrosho I Dirgho I Hrosho U Dirgho U Ri E OI O OU Ka Kha Ga Gha Uma Cha Chha Ja Jha Yon To TTho Do Dho MurdhonNo TTo Tho DDo DDho No Po Fo Bo Vo Mo Ontoshto Zo Ro Lo Talobyo Sho Murdhonyo So Dontyo So Ho Zukto Kho Doye Bindu Ro Dhoye Bindu Ro Ontosthyo Yo Khondo Tto Uniswor Bisworgo Chondro Bindu A Kar E Kar O Kar Hrosho I Kar Dirgho I Kar Hrosho U Kar Dirgho U Kar Ou Kar Oi Kar Joiner Ro Fola Zo Fola Ref Ri Kar Hoshonto Doi Bo Dari SpaceBar